PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Pořadatelem spotřebitelské soutěže je společnost HARIBO CZ, s. r. o. se sídlem Maříkova 423/50, 621 00 Brno, IČO: 44962819, DIČ: CZ48169188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 4083 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem spotřebitelské soutěže je Eva Bukovinská, se sídlem Kytlická 862/4, 190 00 Praha 9, IČO: 87906759 (dále jen „organizátor“), zastupující značku EVON AGENCY.

Zkrácená pravidla soutěže, uváděná na propagačních materiálech určených spotřebitelům, jsou pouze informativní a nepředstavují závazná pravidla soutěže. Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže HARIBO soutěž (dále jen „soutěž“). Tato podrobná pravidla soutěže jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže, a jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na stránce www.soutezharibo.cz/pravidla. Mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejnou cestou jako tento dokument. Tato soutěž se řídí těmito podrobnými pravidly (dále jen „pravidla“ nebo „pravidla soutěže“).

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím kamenných prodejen v místě konání soutěže a internetových prodejen provozovaných subjekty se sídlem v místě konání soutěže prodávajících výrobky pořadatele.

Soutěž bude probíhat v termínu od 15. 11. 2023 00:00:00 hod. do 12. 12. 2023 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“), během této doby bude možná registrace do soutěže.

3. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

Soutěže se mohou zúčastnit spotřebitelé, kteří si v termínu od 8. 11. 2023 do 12. 12. 2023 zakoupí v jakékoliv kamenné či internetové prodejně v místě konání soutěže v rámci jednoho nákupu alespoň tři libovolné výrobky pořadatele značky HARIBO, blíže určené na stránce výrobce https://www.haribo.com/cs-cz/produkty/haribo (dále také jen „soutěžní výrobky“).

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, která současně zakoupila alespoň tři soutěžní výrobky a zaregistrovala se do soutěže svým jménem na webových stránkách www.soutezharibo.cz (dále jen „účastník soutěže“ či „účastník“). Účast v soutěži je dobrovolná.

Do soutěže se může zapojit pouze spotřebitel, resp. konečný spotřebitel soutěžních výrobků. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří zakoupili výrobky za účelem podnikání či dalšího prodeje.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a zaměstnanci organizátora, jakož i osoby jim blízké dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele nebo organizátora nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá a proběhne nové kolo slosování.

Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která pomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

5. PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pro zapojení do soutěže o všechny výhry si musí účastník současně v rámci jednoho nákupu zakoupit alespoň tři soutěžní výrobky v místě konání soutěže a uchovat originál dokladu nákupu těchto soutěžních výrobků (dále jen „doklad nákupu“) v místě konání soutěže. Na webové stránce www.soutezharibo.cz musí účastník vyplnit všechny povinné údaje v registračním formuláři, tedy jméno a příjmení, e-mail, hodnotu celkového nákupu uvedenou na dokladu nákupu v českých korunách, název obchodu nákupu soutěžních výrobků bez podmínky přesného opsání obchodní společnosti z dokladu nákupu, vždy však tak, aby se z něj dala jednoznačně identifikovat značka obchodu, kde došlo k nákupu (např. Billa, Tesco atd.), datum nákupu soutěžních výrobků. Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Pro zapojení do soutěže o všechny výhry musí účastník do registračního formuláře dále nahrát scan nebo fotografii jednoho dokladu nákupu dokládající nákup alespoň tří soutěžních výrobků v rámci jednoho nákupu. Doklad nákupu musí být čitelný a musí z něj být zřejmé, že byl zakoupen soutěžní výrobek, kdy, v jakém obchodě a zemi to bylo a v jaké hodnotě byl celkový nákup. Nečitelné a neúplné doklady nákupu budou ze soutěže vyřazeny.

Příklady dokladu nákupu:

Účastník je povinen si uchovat originál dokladu nákupu dokládající zakoupení soutěžních výrobků pro případnou kontrolu ze strany organizátora, a to po dobu 3 měsíců po skončení soutěže. Účastník svým zapojením do soutěže potvrzuje pravost poskytnutých scanů nebo fotografií, jejich pořízení samotným účastníkem a potvrzuje, že se nejedná o fotomontáž nebo převzatou fotografii z jiného zdroje či od jiné osoby.

Každý doklad nákupu je možné nahrát v rámci soutěže pouze jednou. Organizátor si vyhrazuje právo účastníka soutěže ze soutěže vyloučit v případě pochybnosti o pravosti dokladu nákupu. Organizátor nebude akceptovat zakoupené soutěžní výrobky, ohledně nichž účastník soutěže odstoupil od kupní smlouvy a vrátil je zpět prodejci, či za ně od prodejce požadoval peněžité plnění.

Pro zapojení do soutěže o výhry značky MINDOK, specifikované v bodu 7 těchto pravidel, může účastník na webové stránce www.soutezharibo.cz odpovědět na soutěžní otázku volbou jedné z nabízených odpovědí dle vlastního uvážení. Účastník může v rámci jedné registrace s jedním dokladem nákupu odpovědět na soutěžní otázku výběrem pouze jedné odpovědi z předem stanovených možností. V každém soutěžním kole, dle bodu 6 těchto pravidel, může být uveřejněno několik soutěžních otázek. Účastník má právo odpovědět na jakoukoliv otázku. Účastník nemá právo odpovědět na víc otázek s registrací stejného dokladu nákupu. Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do slosování ty registrace, ve kterých účastník soutěže odpoví na víc otázek s registrací jednoho stejného dokladu nákupu.

Do losování budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří splnili pravidla soutěže, a doklady nákupu, které byly nahrané řádně a osobou, která splňuje podmínky pro účast v soutěži. Organizátor neodpovídá za funkčnost sítě internet či jiné technické problémy.

Do slosování budou zařazeny pouze registrace provedené v daném soutěžním kole dle harmonogramu soutěže uvedeného v bodu 6 těchto pravidel.

Každý účastník se může zúčastnit v rámci jednoho soutěžního kola nebo v rámci více soutěžních kol opakovaně, ale vždy s registrací nového dokladu nákupu, a to pouze v případě, pokud již nevyhrál v některém z předchozích soutěžních kol. Stejné doklady nákupu zaregistrované opakovaně budou ze soutěže vyřazeny.

Každý účastník soutěže může vyhrát pouze jednou v rámci celé soutěže.

6. HARMONOGRAM SOUTĚŽE A LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ

Jsou stanovena 4 soutěžní kola, kterým odpovídají 4 slosování, přičemž na každé slosování připadá 1 výhra kuchyňského robotu, 4 výhry food procesoru a 8 výher společenské hry.

1. Soutěžní kolo: od 15. 11. 2023 do 21. 11. 2023. Losování výherců proběhne 22. 11. 2023.
2. Soutěžní kolo: od 22. 11. 2023 do 28. 11. 2023. Losování výherců proběhne 29. 11. 2023.
3. Soutěžní kolo: od 29. 11. 2023 do 5. 12. 2023. Losování výherců proběhne 6. 12. 2023.
4. Soutěžní kolo: od 6. 12. 2023 do 12. 12. 2023. Losování výherců proběhne 13. 12. 2023.

Ze všech platných registrací s řádně vyplněnými údaji z dokladu nákupu v registračním formuláři a řádně nahranou fotografií či scanem dokladu nákupu, bez ohledu na správnost odpovědi na soutěžní otázku, vylosuje organizátor jednoho výherce kuchyňského robotu v rámci jednoho soutěžního kola.

Ze všech platných registrací s řádně vyplněnými údaji z dokladu nákupu v registračním formuláři a řádně nahranou fotografií či scanem dokladu nákupu, bez ohledu na správnost odpovědi na soutěžní otázku, vylosuje organizátor čtyři výherce food procesoru v rámci jednoho soutěžního kola, mimo již vylosovaného výherce kuchyňského robotu.

Ze všech platných registrací se správně vybranou odpovědí na soutěžní otázku, s řádně vyplněnými údaji z dokladu nákupu v registračním formuláři a řádně nahranou fotografií či scanem dokladu nákupu vylosuje organizátor osm výherců společenské hry v rámci jednoho soutěžního kola, mimo již vylosované výherce kuchyňského robotu a food procesoru.

Každé registraci bude automaticky přiděleno pořadové číslo. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit z losování čísla odpovídající registracím porušující tato pravidla soutěže. Losování proběhne pomocí jednoduchého programu pro losování, formou automatizovaného náhodného výběru ze seznamu přiřazených čísel přidělených platným registracím, bez přítomnosti notáře. O losování bude pořízen písemný záznam.

7. VÝHERCI A VÝHRY

Celkem bude v soutěži vylosováno 52 výherců.
● Každý vylosovaný výherce kuchyňského robotu obdrží jeden kuchyňský robot Gorenje MMC1000RLR v hodnotě 7 999 Kč včetně DPH (v textu také jen „kuchyňský robot“). Zároveň každý vylosovaný výherce kuchyňského robotu obdrží balíček 5 kusů produktů pořadatele značky HARIBO. Pořadatel si vyhrazuje právo dodat tento balíček složený z různých produktů obdobné hodnoty v jejich libovolném poměru dle vlastních skladových zásob.

Do soutěže jsou vloženy celkem 4 kusy kuchyňského robotu. V každém soutěžním kole, které proběhne v souladu s bodem 6 těchto pravidel soutěže, se hraje o 1 kuchyňský robot.
Na každý kuchyňský robot se vztahuje záruka po dobu 2 let od okamžiku jejího obdržení výhercem. Práva ze záruky vztahující se k výhře kuchyňského robotu výherce uplatní přes organizátora soutěže písemnou formou na e-mailovou adresu info@evon.agency. Podmínkou pro vyřízení takové reklamace je dodání přesné specifikace potíží s kuchyňským robotem včetně fotodokumentace, a následně, na základě výzvy organizátora, dodání poškozeného spotřebiče na adresu: Eva Bukovinská, Kytlická 862/4, 190 00 Praha 9.
Na výhru kuchyňského robotu se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů podle § 1840 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na výhru se nevztahuje právo vrátit nebo požadovat výměnu zboží.

● Každý vylosovaný výherce food procesoru obdrží jeden food procesor Gorenje SBR1000BE v hodnotě 3 299 Kč (v textu také jen „food procesor“). Zároveň každý vylosovaný výherce food procesoru obdrží balíček 5 kusů produktů pořadatele značky HARIBO. Pořadatel si vyhrazuje právo dodat tento balíček složený z různých produktů obdobné hodnoty v jejich libovolném poměru dle vlastních skladových zásob.

Do soutěže je vloženo celkem 16 kusů food procesoru. V každém soutěžním kole, které proběhne v souladu s bodem 6 těchto pravidel soutěže, se hraje o 4 food procesory.

Na každý food procesor se vztahuje záruka po dobu 2 let od okamžiku jejího obdržení výhercem. Práva ze záruky vztahující se k výhře kuchyňského robotu výherce uplatní přes organizátora soutěže písemnou formou na e-mailovou adresu info@evon.agency. Podmínkou pro vyřízení takové reklamace je dodání přesné specifikace potíží s food procesorem včetně fotodokumentace, a následně, na základě výzvy organizátora, dodání poškozeného spotřebiče na adresu: Eva Bukovinská, Kytlická 862/4, 190 00 Praha 9.

Na výhru kuchyňského robotu se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů podle § 1840 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na výhru se nevztahuje právo vrátit nebo požadovat výměnu zboží.

● Každý vylosovaný výherce společenské hry obdrží jednu společenskou hru Krycí jména značky MINDOK v hodnotě 599 Kč včetně DPH (v textu také jen „společenská hra“). Zároveň každý vylosovaný výherce společenské hry obdrží balíček 5 kusů produktů pořadatele značky HARIBO. Pořadatel si vyhrazuje právo dodat tento balíček složený z různých produktů obdobné hodnoty v jejich libovolném poměru dle vlastních skladových zásob.

Do soutěže je vloženo celkem 32 kusů společenské hry. V každém soutěžním kole, které proběhne v souladu s bodem 6 těchto pravidel soutěže, se hraje o 8 společenských her.

Na výhru společenské hry se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů podle § 1840 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na výhru se nevztahuje právo vrátit nebo požadovat výměnu zboží.

Nárok na výhru vzniká vylosovanému výherci až okamžikem doložení všech nezbytných údajů potřebných pro řádné doručení výhry dle bodu 8 těchto pravidel soutěže.
Výherce není oprávněn požadovat peněžité plnění výměnou za kteroukoliv výhru v soutěži, ani jakoukoliv peněžitou kompenzaci, či jakékoliv jiné plnění než to, které je uvedeno v těchto pravidlech.

Výhercem se stane ten účastník soutěže, který zcela splní pravidla této soutěže a zároveň bude organizátorem vylosován jako výherce.

8. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výherci a neúspěšní účastníci budou o výsledku slosování vyrozuměni nejpozději do 5 dnů po slosování v daném soutěžním kole dle bodu 6 těchto pravidel soutěže na e-mailovou adresu, kterou uvedli při své registraci do soutěže.

Organizátor neodpovídá za nedoručení notifikace o registraci či oznámení o výsledku slosování, jestliže k němu dojde v důsledku technických či jiných problémů související s přenosem dat elektronickými prostředky.
Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si od výherce nezbytné údaje za účelem zajištění řádného doručení výhry, a to konkrétně jméno, příjmení a funkční telefonní číslo osoby přebírající výhru a úplnou adresu pro doručení výhry, které výherce sdělí na e-mailovou adresu info@evon.agency nejpozději do 2 dnů od vyrozumění o výhře. Účastník se zavazuje uvádět pouze pravdivé údaje. Pokud výherce nedodá požadované údaje ve stanovené lhůtě, bude ze soutěže vyřazen a ztrácí nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace. V takovém případě je organizátor oprávněn vylosovat nového výherce.
V případě nemožnosti kontaktovat výherce, z důvodu chybné či neúplné e-mailové adresy uvedené výhercem v registračním formuláři, bude výherce ze soutěže vyřazen a ztrácí nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace. V takovém případě je organizátor oprávněn vylosovat nového výherce.

Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si originál dokladu nákupu od účastníka soutěže formou e-mailového oznámení na adresu uvedenou v registračním formuláři. V případě, že účastník soutěže řádně nepředloží požadovaný doklad nákupu nebo jej nepředloží ve lhůtě uvedené v oznámení (pokud není výslovně uvedeno, tak bez zbytečného odkladu), doklad bude nečitelný, poškozený, nebude celý, nebude prokazovat provedení soutěžního nákupu v souladu s těmito pravidly, popř. z něj bude zřejmé jakékoliv porušení či nesplnění pravidel soutěže, bude ze soutěže vyloučen a nestane se výhercem.

Výhra bude výherci zaslána organizátorem nejpozději do 30 dnů od vyrozumění o výhře na adresu uvedenou výhercem. Organizátor není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení výhry nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou na adresu uvedenou výhercem. V případě nemožnosti doručit výhru, z důvodu chybných či neúplných údajů uvedených výhercem, ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez možnosti kompenzace nebo dodatečného doručení. V případě, že se nepodaří výhru doručit nebo výherce od přepravní společnosti výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené přepravcem, výhra propadá pořadateli a výherce na ni ztrácí nárok. Výherce bere na vědomí, že ani organizátor, ani pořadatel, ani přepravní společnost doručující výhry se nebudou pokoušet doručit výhru opakovaně po prvním neúspěšném pokusu o její doručení.

V případě, že po předání kterékoliv výhry dojde ke zjištění nedodržení pravidel soutěže ze strany výherce, výhra propadá pořadateli. Výhra propadá pořadateli rovněž v případě, že se do soutěže zapojí a splní podmínky méně účastníků, než jaký je počet výher nebo není-li možné výhry rozdělit z jiného relevantního důvodu v souladu s těmito pravidly soutěže a zákonnými předpisy.

Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizátor je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou následující:
Jméno a příjmení: Eva Bukovinská
IČO: 87906759
E-mail: info@evon.agency
Sídlo: Kytlická 862/4, 190 00 Praha 9 – Prosek

Osobní údaje účastníka soutěže jsou v souladu s Nařízením zpracovávány vždy na základě některého z právních důvodů stanovených v článku 6 GDPR. Těmito důvody jsou zejména udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytnost zpracování osobních údajů k plnění smlouvy a existence oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů. Tímto oprávněným zájmem je mimo jiné rozvoj podnikatelské činnosti.
Účastí v této soutěži uděluje účastník soutěže souhlas ke zpracování svých osobních údajů správcem pro účely realizace a vedení této soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
Účastí v této soutěži uděluje účastník, vylosovaný jako výherce soutěže, souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů správcem pro účely zaslání a předání výher této soutěže, a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a úplná doručovací adresa.
Účastí v této soutěži uděluje účastník, vylosovaný jako výherce soutěže v souladu s ust. § 77 a násl. a § 84 občanského zákoníku 89/2012 a ust. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, souhlas k užití poskytnutých osobních údajů správcem a pořadatelem v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků pořadatele pro účely zveřejnění výherců, a to v rozsahu jméno, počáteční písmeno příjmení a město.
Právním základem zpracování osobních údajů účastníka soutěže je tento souhlas, který účastník projevuje svou účastí v soutěži, a skutečnost, že poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů účasti v soutěži. Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník soutěže souhlas k tomu, aby správce zpracovával osobní údaje účastníka dle dále uvedených podmínek.

Správce bude osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem účasti v soutěži po dobu od začátku doby konání soutěže minimálně do 31. 12. 2024 nebo do doby, než tento souhlas účastník soutěže odvolá, maximálně však po dobu 5 let.

V případě, kdy účastník soutěže projevil dobrovolný souhlas se zasíláním obchodních sdělení organizátora, který není pro účast v soutěži povinný, bude jeho e-mailová adresa dále využívána k zasílání těchto sdělení, a to až do doby, než tento souhlas odvolá.

Správce informuje účastníky soutěže, že k osobním údajům bude mít přístup správce a osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům nebo spolupracovníkům správce, pořadateli, zaměstnancům nebo spolupracovníkům pořadatele, orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany pořadatele, dále společnosti Gorenje spol. s r. o. se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, IČO: 40612244, DIČ: CZ40612244, společnosti MINDOK s. r. o. se sídlem Korunní 810, 101 00 Praha 10, IČO: 27885887, DIČ: CZ27885887 a jejich zaměstnancům, dále poštovním a přepravním společnostem a jejich zaměstnancům za účelem doručování výher, poskytovatelům software Mailchimp nebo Ecomail nebo Gmail a jejich zaměstnancům (dále jen „zpracovatelé“). Tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky a jejich zpracování osobních údajů splňuje všechny požadavky Nařízení, která budou dostatečně chránit práva a osobní údaje účastníka soutěže. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro realizaci soutěže a splnění zákonných požadavků.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník soutěže dobrovolně a může jej kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@evon.agency. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu před losováním znamená vyřazení účastníka ze soutěže, odvolání souhlasu před doručením výhry znamená zřeknutí se výhry. Pokud bude souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů v rámci výše uvedené doby pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu organizátora, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

Správce osobních údajů může účastník soutěže kontaktovat na e-mailu info@evon.agency. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi účastníkem soutěže a správcem monitorována.

Účastník soutěže má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit své osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v Nařízení.

Účastník soutěže má právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z Nařízení k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Účastník soutěže poskytuje své osobní údaje zcela dobrovolně a nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje v uvedeném rozsahu neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Pokud ale osobní údaje účastník soutěže správci neposkytne, nebude se moci zúčastnit soutěže. Je však zcela na uvážení účastníka soutěže, zda se chce dobrovolně soutěže zúčastnit či nikoliv.

10. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE A ORGANIZÁTORA

Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže, a to i bez sdělení důvodů. Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit soutěž. Pořadatel a organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele a organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na webových stránkách soutěže www.soutezharibo.cz/pravidla. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Organizátor má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Organizátor taktéž může vyloučit účastníka ze soutěže v případě jeho jednání v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či fair play.
Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro výhry byly splněny či nikoliv. Výhry nemohou získat účastníci, kteří nesplnili (byť jen částečně) tato pravidla soutěže.

V případě, že organizátor zjistí prokazatelné jednání účastníka porušující tato pravidla, souhlasí účastník (nad rámec výše uvedeného základního souhlasu) s tím, že organizátor bude oprávněn uložit ve své databázi údaje o jeho osobě a bude oprávněn neumožnit jeho účast v dalších spotřebitelských soutěžích organizátora.

Pořadatel soutěže prohlašuje, že se nejedná o loterii či jinou hazardní hru definovanou zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tato podrobná pravidla se řídí právním řádem České republiky a podmínkami spotřebitelské soutěže specifikovanými zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Propagace spotřebitelské soutěže specifikované v těchto pravidlech probíhá na sociálních sítích Facebook a Instagram vedenou společností Meta Platforms Ireland Limited, která tuto spotřebitelskou soutěž žádným způsobem nesponzoruje, nepodporuje ani nespravuje, ani s ní není nijak spojena.

Tato pravidla soutěže jsou zveřejněna na soutěžních stránkách www.soutezharibo.cz/pravidla. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těmito pravidly, zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato pravidla soutěže. V případě, že některé z ustanovení těchto pravidel bude shledáno jako neplatné, neúčinné či nicotné, nemá toto vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení pravidel nebo na pravidla jako taková.

Veškerá rozhodnutí pořadatele a organizátora jsou konečná bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení těchto pravidel leží důkazní povinnost na účastníkovi. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. V případě jakýchkoliv dotazů se účastník soutěže může obrátit na e-mail info@evon.agency.

V Praze dne 31. 10. 2023